Навчальний процес

    Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва здійснює навчальну роботу у відповідності до засад, встановлених Законом України «Про вищу освіту», наказу МОН України «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», Статуту ХДУХТ, Програми інноваційного розвитку освітньої діяльності до 2016 р. та Концепції освітньої діяльності ХДУХТ, Положення «Про організацію освітнього процесу в ХДУХТ», ухвалених Вченою радою Університету.

    Навчальний процес на кафедрі базується на принципах доступності, систематичності, відкритості, науковості, гуманізму, демократизму, безперервності, створення умов для освіти протягом життя, національного характеру освіти, міжнародної інтеграції, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій.

   Навчальний процес організовується з урахуванням науково-педагогічного потенціалу кафедри, навчально-методичної та матеріально-технічної бази, сучасних інформаційних технологій. Він орієнтований на формування освіченої та гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній сферах, галузях техніки і технологій.

    Викладачі кафедри проводять заняття на всіх факультетах університету і в Навчально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу. Робота викладачів багатогранна. За результатами науково-дослідної роботи видаються підручники, монографії, навчальні посібники, наукові статті, методичні розробки і т.д. Захищаються нові дисертаційні роботи. Студенти беруть участь з доповідями в наукових студентських конференціях університету та інших вузів України. Кафедра постійно контактує з провідними підприємствами галузі: у навчальному процесі беруть участь провідні фахівці цих підприємств.
На кафедрі завжди приділяється велика увага організаційній, методичній роботі. Всі дисципліни кафедри оснащені необхідними навчально-методичними розробками. Викладачі кафедри постійно підвищують свою майстерність і наукову кваліфікацію. Також велику увагу викладачі кафедри приділяють виховній роботі, працюючи кураторами груп Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу.

В даний час на кафедрі викладаються 16 дисциплін:
• Устаткування в галузі;
• Теплове устаткування;
• Механічне устаткування;
• Технічні засоби митного контролю;
• Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства;
• Обладнання підприємств торгівлі;
• Проектування та технічне оснащення підприємств харчування;
• Інжиніринг у ресторанному господарстві;
• Пакувальні матеріали та обладнання в харчовій індустрії;
• Практичне впровадження інноваційних розробок;
• Технічна інформація в сучасній інженерній освіті;
• Інтелектуальна власність;
• Методологія наукових досліджень;
• Патентознавство;
• Використання ультразвуку в харчовій промисловості;
• Безвідходна технологія харчової сировини.
На кафедрі використовуються наступні методи навчання:
• методи організації та здійснення навчальної діяльності: словесні (розповідь, бесіда, лекція), наочні (показ, демонстрація), практичні, репродуктивні і проблемні, самостійної роботи і роботи під керівництвом викладача;
• методи стимулювання і мотивації навчання: методи формування інтересу (пізнавальні ігри, аналіз проблемних ситуацій), методи формування відповідальності в навчанні (роз’яснення суспільної і особової значущості навчання, пред’явлення педагогічних вимог);
• методи контролю і самоконтролю (усний і письмовий контроль, лабораторні і практичні роботи, машинний і безмашинний програмований контроль у вигляді тестів, фронтальний і диференційований, поточний і підсумковий).
З метою методичного забезпечення дипломного проектування, викладачами кафедри було розроблено та видано навчальний посібник з дипломного проектування. Метою складання цього навчального посібника є надання допомоги студентам в проектуванні сучасного обладнання підприємств харчування та харчових виробництв, виконанні інженерної, екологічної, економічної та інших частин дипломного проекту, оформленні текстової та графічної частини проекту відповідно до діючої нормативної документації та вимог вищої школи.
Новим напрямком підвищення якості підготовки фахівців на кафедрі устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва стала реалізація проекту «Комплексна кваліфікаційна випускова робота» (ККВР). ККВР є експериментальною інноваційною технологією.
Комплексний дипломний проект є однією з форм завершення навчання студентів, що охоплює основні питання загально-професійних, спеціальних дисциплін і дисциплін спеціалізації.
ККВР виконують кілька студентів. В організації та методиці виконання комплексного дипломного проекту визначальними є спільна діяльність викладачів випускаючих кафедр, їх спрямованість на єдиний кінцевий результат підготовки фахівців, єдині вимоги до сприйняття і засвоєння навчального матеріалу студентами, до активізації їх самостійної роботи.
Протягом останніх трьох років під час проведення випускової дипломної кампанії фахівці випускових кафедр ХДУХТ – кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва та кафедри технології харчування – реалізують інноваційні проекти із захисту ККВР, виконаних студентами двох спеціальностей – 131 прикладна мехінка та 181 – харчові технології. Але якщо в минулі роки комплексні дипломні проекти розроблялись на кваліфікаційному рівні «спеціаліст», то у 2015 році вперше під керівництвом фахівців двох кафедр були розроблені комплексні кваліфікаційні роботи магістрів.
До того ж, іще однією інновацією стало те, що комплексні кваліфікаційні роботи магістрів розроблялись на замовлення практичного галузевого підприємства – фабрики з виробництва десертної продукції ТОВ «Чигринов» корпорації «Тайфун», м. Харків. То ж і захист цих комплексних робіт вперше відбувався на виробничих площах корпорації замовника.
Захист комплексних кваліфікаційних робіт магістрів відбувся 18 червня 2015 року в залі засідань головного офісу корпорації «Тафун». Захисту передувало відвідування членами ДЕК з двох спеціальностей фабрики з виробництва десертної продукції ТОВ «Чигринов», яка розташована у м. Дергачі Харківської області.

    Безпосередньо на захист комплексних кваліфікаційних робіт магістрантів були запрошені ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі професор Черевко О.І. та перший проректор університету професор Янчева Л.М. Перед початком захисту керівництво університету, членів ДЕК, студентів-магістрантів та всіх присутніх привітав президент корпорації «Тайфун» Зайцев В.В. Він відзначив важливість та корисність даного заходу як для ХДУХТ, так і для корпорації «Тайфун» і підкреслив, що реалізація циклу «освіта-наука-бізнес» є найбільш ефективною і перспективною формою розробки і впровадження інноваційних технологій харчової продукції.
Своїми доповідями, презентаціями робіт, сформульованими висновками, відповідями на запитання магістранти яскраво довели не тільки власну високу кваліфікацію, але й доцільність саме комплексного підходу до розробки і запровадження сучасних інновацій в харчовій промисловості і ресторанному господарстві.

   На кафедрі працюють високодосвідчені фахівці. Всі викладачі кафедри один раз на 5 років проходять підвищення кваліфікації. Метою навчання викладачів є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.

  Викладачі кафедри проходять підвищення кваліфікації у ВНЗ та організаціях як України, так і ближнього і дальнього зарубіжжя: Національний університет харчових технологій (м. Київ), Полтавський університет економіки та торгівлі (м. Полтава), ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка (м. Старобільськ), Донецький національний університет економіки і торгівлі (м. Кривий Ріг), Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів при НТУ «ХПІ» (м. Харків) тощо.

   Завідувач кафедри д.т.н., проф. Дейниченко Г.В. прийняв участь у роботі Першої міжнародної науково-практичної конференції «Україна – ЄС. Сучасні технології, економіка і право» в Кошицькому технічному уIMG_1689ніверситеті (Словаччина). В рамках конференції пройшов курс підвищення кваліфікації з напрямку «Дистанційне навчання».

    Одним із важливих засобів підвищення кваліфікації є участь викладачів кафедри у роботі науково-методичних конференцій, що проводяться в університеті та споріднених ВНЗ. Метою є обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-методичної роботи.

     Протягом останніх років колектив кафедри прийняв участь у роботі Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Науково-інформаційна підтримка навчального процесу», яка проходить в Харківському державному університеті харчування та торгівлі. Доцент Горєлков Д.В. виступав на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Концептуальні підходи до застосування інформаційних баз даних об’єктів інтелектуальної власності під час формування компетентнісних навичок фахівців харчової та готельної індустрії». Всі викладачі кафедри готують тези доповідей на конференцію за напрямками дисциплін, які вони викладають, та виступають з доповідями за тематикою секцій. За підсумками роботи конференції запропоновані викладачами підходи та засоби покращення навчального процесу обговорені та прийняті, як перспективні до впровадження, а деякі з них вже запроваджені у навчальний процес ХДУХТ.

   Викладачі кафедри приймали участь у роботі Міжнародної науково-методичної конференції «Сучасні проблеми техносфери та підготовки інженерних кадрів, м. Сус (Туніс), Міжнародної науково-методичної конференції «Перспективы развития высшей школы» у Гродненському державному аграрному університеті, м. Гродно (Республіка Білорусь), Міжнародній науково-методичній конференції «Управління якістю підготовки фахівців» в Одеській державній академії будівництва та архітектури, м. Одеса та інших.

   Загалом робота викладачів спрямована на перспективу щодо вивчення передового досвіду і творчих підходів удосконалення організації навчального процесу, впровадження нових технологій навчання тощо.