Кафедра сьогодні

Кафедра устаткування підприємств громадського харчування була створена у 1969 році в інституті громадського харчування Михайлом Івановичем Бєляєвим, який був її першим завідувачем. З ім’ям М.І. Бєляєва пов’язана вся історія кафедри.

Починаючи з моменту створення кафедри, професор Бєляєв М.І. постійно прагнув до її становлення та розвитку. Це знайшло своє відображення у підготовці потужного і професійного кадрового та наукового потенціалу, у поліпшенні матеріально-технічної бази лабораторій кафедри.

На підставі вищевикладеного в жовтні 2013 року, кафедра клопотала перед Вченою радою університету про перейменування назви кафедри устаткування підприємств харчування на кафедру устаткування харчової і готельної індустрії та присвоєння їй імені Бєляєва Михайла Івановича. Вчена рада університету задовольнила клопотання затвердити вищезазначену назву кафедри.

Професорсько-викладацький склад кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва працює з усіх напрямків, передбачених законом України «Про вищу освіту», Статутом Університету, Положенням «Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців (КМСОНП)», що розроблене навчально-методичним управлінням ХДУХТ, а також наказами ректора, вказівками ректорату, рішеннями Вченої ради університету і Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу.

Кафедра устаткування харчової і готельної індустрії М.І. Бєляєва є випусковою кафедрою Навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу університету, що готує фахівців різного рівня (бакалаврів, магістрів) за спеціальністями 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання переробних і харчових виробництв». Крім того, окремі дисципліни професорсько-викладацьким складом кафедри викладаються для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями у Навчально-науковому інституті харчових технологій та бізнесу, факультеті управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю, обліково-фінансовому, економічному факультетах, факультеті менеджменту.

Колектив кафедри устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Бєляєва сьогодні продовжує започатковані її засновником та першим завідуючим Бєляєвим Михайлом Івановичем основні напрямки наукової, педагогічної, виховної діяльності, міжнародного співробітництва на всіх континентах світу, зміцнює зв’язок із сучасними виробництвами, запроваджує сучасні технології освітнього процесу, здійснює постійних пошук нових напрямків розвитку та співробітництва.

Викладачі кафедри проводять і здійснюють наукову, науково-дослідну роботу та науково-технічну діяльність за напрямами розвитку сучасного устаткування ресторанного та готельного господарства, підприємств торгівлі, харчових виробництв, технічних засобів митного контролю, у сфері інтелектуальної власності тощо.