Захист комплексної кваліфікаційної роботи здобувачів ступеня вищої освіти «магістр»

В останні роки сьогодення Харківського державного університету харчування та торгівлі поповнюється новими традиціями, серед яких особливе місце посідає виконання студентами випускових комплексних кваліфікаційних робіт. Продовжуючи багаторічну ефективну співпрацю кафедр устаткування харчової і готельної індустрії ім. М.І. Беляєва та технології харчування, в 2016-2017 навчальному році відбулося виконання інноваційного навчального проекту, до якого окрім зазначених кафедр була залучена кафедра маркетингу і комерційної діяльності. В рамках співпраці означених кафедр було підготовлено комплексну кваліфікаційну роботу здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» на тему «Комплексне техніко-технологічне та маркетингове забезпечення виробництва та виведення на ринок напівфабрикату з сиру кисломолочного». Виконавцями роботи стали студенти Шипко Г.М., спеціальність 8.05050313 «Обладнання переробних і харчових виробництв» (науковий керівник – к.т.н., проф. Постнов Г.М.), Панчева А.О., спеціальність 8.05170112 «Технології харчування» (науковий керівник – д.т.н., проф. Гринченко О.О.) та Курлянцева А.В., спеціальність 8.03050701 «Маркетинг» (науковий керівник – д.е.н., проф. Савицька Н.Л.).
Передумовами виконаннями проекту став курс нашої держави на євроінтеграцію, що визначає необхідність розробки та запровадження інноваційних технологій, поглиблення виробничої кооперації, підтримки вітчизняних товаровиробників. Саме реалізація міжгалузевої кооперації підприємств харчової промисловості, ресторанної індустрії та торгівлі дозволяє підвищити ефективність виробничих та торговельних процесів, забезпечити сталі показники якості та безпечності готової продукції, задовольнити все зростаючі потреби споживачів.
Молочна промисловість, як найважливіша галузь національної економіки, забезпечує населення країни харчовою продукцією, що є одним з основних джерел білка. Незважаючи на нестабільну економічну ситуацію в країні, серед головних чинників, які визначають динаміку розвитку даного сегменту ринку, експерти зазначають формування нових категорій харчової продукції, формування довіри до продукції промислового виробництва, запровадження сітьового формату її збуту, поглиблення коопераційних зв’язків у трикутнику «молочна промисловість – заклади ресторанного господарства – торгівля». Динамічний розвиток всіх означених складових можливий за умов комплексного техніко-технологічного та маркетингового забезпечення виробництва та виведення на ринок нової продукції, що потребує наукового підґрунтя.
Під керівництвом провідних фахівців кафедр студентами виконано роботу з комплексного техніко-технологічного та маркетингового забезпечення виробництва та виведення на ринок нової харчової продукції – напівфабрикату з сиру кисломолочного як результат комплексного підходу до переробки молочної сировини, в межах якого наукового обґрунтування потребували технологічні параметри виробництва молока питного, сиру кисломолочного тощо. Проведені дослідження здійснено в межах двох держбюджетних тем та виконано за заявкою філії ПАТ «Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей».
Безпосередньо на захист комплексної кваліфікаційної роботи магістрантів були запрошені ректор Харківського державного університету харчування та торгівлі професор Черевко О.І., перший проректор університету професор Янчева Л.М., керівник навчального відділу Попова А.В. Спільне засідання екзаменаційних комісій проводив директор навчально-наукового інституту харчових технологій та бізнесу доцент Серік М.Л., який відзначив важливість та корисність даного заходу і той факт, що реалізація циклу «освіта-наука-бізнес» є найбільш ефективною і перспективною формою розробки і впровадження інноваційних технологій харчової продукції.
Захист проводився в урочистій обстановці в присутності широкого кола поважних гостей, зокрема представників Полтавського університету економіки та торгівлі і Харківського національного університету «ХПІ».
Студенти, майбутні фахівці галузі, ретельно доповідали про результати власних наукових досліджень, впевнено відповідали на запитання членів ДЕК, прогнозували подальший розвиток інновацій, представлених в комплексній кваліфікаційній роботі. Своєю доповіддю, презентацією роботи, сформульованими висновками, відповідями на запитання магістранти яскраво довели не тільки власну високу кваліфікацію, але й доцільність саме комплексного підходу до розробки і запровадження сучасних інновацій в харчовій промисловості і ресторанному господарстві. І абсолютно заслужено члени Державних екзаменаційних комісій з трьох спеціальностей одностайно виставили студентам найвищій бал – «відмінно», присудивши тим самим кожному з них кваліфікаційний рівень «магістр» за відповідною спеціальністю.
Під час обговорення захисту комплексної кваліфікаційної роботи лунали думки керівництва університету, членів ДЕК про необхідність поширення існуючого досвіду та продовження в майбутньому практики розробки комплексних кваліфікаційних випускових робіт студентами різних рівнів навчання та різних спеціальностей. Також було визнано необхідним залучення до подібних захистів, які можна визнати зразковими, широкого кола студентів з метою їх навчання та інформаційне висвітлення захистів, що відбулися, на WEB-сайтах ХДУХТ, кафедр, в газеті «Вісник ХДУХТ» тощо.